Cele Fundacji

 1. Działalność kulturalna.
 2. Prowadzenie, promowanie i wspieranie działalności w zakresie teatru, teatru pantomimy, teatru formy, klaunady, cyrku, sztuk plastycznych, audiowizualnych, muzycznych oraz sztuki filmowej i fotograficznej.
 3. Działanie na rzecz promocji i upowszechniania sztuki teatru oraz sztuk pokrewnych w szczególności prowadzenie warsztatów, wykładów, prelekcji.
 4. Prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej opartej na sztuce teatru i sztukach pokrewnych.
 5. Rozwijanie kontaktów i współpracy kulturalnej i artystycznej pomiędzy regionami.
 6. Działalność edukacyjna, oświatowa, wychowawcza.
 7. Działania artystyczne i kulturalno-oświatowe wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 8. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 9. Działalność charytatywna.
 10. Wyrównywanie szans osób w tym również ze środowisk wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem w dostępie do kultury i sztuki.
 11. Promocja i organizacja wolontariatu.
 12. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.
 13. Promocja polskiej kultury i sztuki za granicą.
 14. Łączenie regionów, pokonywanie granic.
 15. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 16. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
 17. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Sposoby realizacji celów

 1. Przygotowanie, realizowanie i upowszechnianie spektakli i widowisk teatralnych.
 2. Organizowanie warsztatów, szkoleń, festiwali, przeglądów, koncertów, spektakli, plenerów, wystaw i konkursów w kraju i za granicą.
 3. Realizacja autorskich projektów artystycznych.
 4. Realizowanie projektów artystycznych z partnerami z Polski i z zagranicy.
 5. Organizowanie wyjazdów badawczych do miejsc związanych z teatrem i sztukami pokrewnymi, a w szczególności z pantomimą, klaunadą i cyrkiem w Polsce i za granicą.
 6. Przygotowanie i realizacja spektakli, warsztatów i działań artystycznych mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 7. Prowadzenia portalu internetowego w zakresie objętym celami Fundacji.
 8. Organizowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży.
 9. Świadczenie pomocy organizacyjnej i finansowej osobom i jednostkom podejmującym i prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji.
 10. Propagowanie rozwoju edukacji artystycznej w placówkach oświatowych i kulturalnych samorządowych oraz niepublicznych.
 11. Stworzenie działu badań i dokumentacji bieżących wydarzeń artystycznych oraz gromadzenie, uzupełnianie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów archiwalnych.